Freunde Neuköllns

Sanitätszentrum Berlin (Deutschland)

Sanitätszentrum Berlin (Deutschland)Partnerschaft seit dem 6. Juli 2001

Oberstarzt Dr. Dietrich Schnell
Julius-Leber-Kaserne
Kurt-Schuhmacher-Damm 41
13405 Berlin
Telefon: 030 4981-2700
Vorzimmer: Fr. Weiss
Telefon: 030 4981-2702